මුලින්ම මෙම අඩවියට පිවිසෙන්න http://www.pdfconverter.com/pdf-to-powerpoint-online-free/


දැන් ඉහත රුපයේ පරිදි දිස්වෙයි . එහි Chose File වෙත ගොස් ඔබගේ PDF ෆයිල් ඒක ලබාදෙන්න . Type your e-mail address ස්ථානයට ඔබගේ Email ලිපිනය ලබාදෙන්න . දැන් start කික් කරන්න .


ඉහත පණිවුඩය දිස්වූ පසු ඔබ ට Email එකක් ලැබෙනු ඇත .


ඉහත රුපයේ දැක්වෙන්නේ ඔබට ලැබෙන Email එකයි . එහි නිල්පාටින් ඇද ඇති ස්ථානයෙහි ඇති ලින්ක් එක කික් කරන්න .

එම ලින්ක් එකෙන් පිවිසුන පසුව ඉහත පරිදි දිස්වෙයි . එහි නිල්පාටින් ලකුණු කරැති ස්ථානයේ ඇති Download බටන් ඒක කික් කරන්න දැන් powerpoint (.PPTX) ගොනුව download වනු ඇත . :)


මෙමෙ බ්ලොග් අඩවියෙහි උපුටා ගත් කිසිවක් නොමැත. මෙහි ඇති කිසිවක් අනවසරයෙන් උපුටා ගැනීම තහනම්.