මුරපද සාදා දෙන වෙබ් අඩවි

අන්තර්ජාලය භාවිතා කරන අපිට නිතරම ඇතිවන ගැටළුවක් තමයි මුරපදය (password) කියන්නෙ. එකම මුරපදය වෙබ් අඩවි කිහිපයකට යොදාගැනීමත් සුදුසු නැත. එහෙත් මුරපදයක් සාදගැනීමත් අපහසු කාර්යක් . එයට විසදුමක් තමයි මෙය . මන් අද කියන්න යන්නේ අපට ආරක්‍ෂිත මුරපදයක් සාදා ගත හැකි වෙබ් අඩවි කිහිපයක් ගැනයි .මෙම වෙබ් අඩවි සියල්ලෙන්ම ඔබට මුරපද සාදා ගත හැක :) 
මෙය ප්‍රයෝජනවත් වුනා නම් comment එකක් නොදා යන්න එපා :)

ඉතුරු ටික කියවන්න


මෙමෙ බ්ලොග් අඩවියෙහි උපුටා ගත් කිසිවක් නොමැත. මෙහි ඇති කිසිවක් අනවසරයෙන් උපුටා ගැනීම තහනම්.