මේක අපි කාටත් වැදගත් දෙයක් වෙන්න පුළුවන් . වෙබ් අඩවියක හෝ බ්ලොග් අඩවියක වටිනාකම ඉතාම පහසුවෙන් තීරණය කළහැක . මෙහි වටිනාකම තීරණය කරන්නේ දිනකට පිවිසෙන අමුත්තන් ගණන හා බලන පිටු ගණන අනුවය . අපි බලමු මෙය භාවිතා කරන්නේ කොහමද කියල .
මුලින්ම මෙම අඩවියට පිවිසෙන්න :- http://www.worthofweb.com/

දැන් එහි ඔබ කැමති බ්ලොග් අඩවියක් හෝ වෙබ් අඩවියක් සටහන් කර Calculate කික් කරන්න :) දැන් ඔබට එම වෙබ් අඩවියෙහි වටිනාකම තීරණය කල හැක :)මෙමෙ බ්ලොග් අඩවියෙහි උපුටා ගත් කිසිවක් නොමැත. මෙහි ඇති කිසිවක් අනවසරයෙන් උපුටා ගැනීම තහනම්.