මුලින්ම ඔබ භාගත කරමින් පවතින ටොරන්ට් ගොනුව මත  Right click > properties වෙත යන්න පහත පරිදි

දැන් එහි Trackers යන කොටසට පහත සදහන් Tracker List එක ඇතුලත් කර OK කරන්න  .


udp://9.rarbg.com:2710/announce

udp://tracker.openbittorrent.com:80/announce

udp://fr33dom.h33t.com:3310/announce

udp://tracker.ex.ua:80/announce

http://bt.home-ix.ru.nyud.net/announce

http://tracker.ex.ua/announce

http://www.h33t.com:3310/announce

http://121.14.98.151:9090/announce

http://bt.home-ix.ru/announce.php

http://tracker.tfile.me/announce

http://i.bandito.org/announce

http://7ece.co.uk:6969/announce

http://bt.home-ix.ru.nyud.net/announce.php

http://bttrack.9you.com/announce

http://coppersurfer.tk:6969/announce

http://announce.torrentsmd.com:6969/announce

http://bigfoot1942.sektori.org:6969/announce

http://bigtorrent.org:2710/announce

http://tracker.ex.ua:80/announce

http://announce.opensharing.org:2710/announce

http://94.228.192.98/announce

http://greenlietracker.appspot.com/announce

http://announce.torrentsmd.com:8080/announce.php

http://bt.home-ix.ru/announce

http://announce.torrentsmd.com:8080/announce

http://calu-atrack.appspot.com.nyud.net/announce

http://exodus.desync.com/announce

http://calu-atrack.appspot.com/announce

http://tracker.marshyonline.net/announce

http://tracker.torrent.to:2710/announce

http://tracker.coppersurfer.tk:6969/announce

http://exodus.desync.com:6969/announce

http://94.228.192.98.nyud.net/announce

http://bt.poletracker.org:2710/announce

http://fr33dom.h33t.com:3310/announce

http://bt.careland.com.cn:6969/announce


එපමණයි එහෙනම් අපි ගියා . මෙම ලිපිය වැදගත් වුනානම් comment එකක් දාල යන්න :)
ඉතුරු ටික කියවන්න


මෙමෙ බ්ලොග් අඩවියෙහි උපුටා ගත් කිසිවක් නොමැත. මෙහි ඇති කිසිවක් අනවසරයෙන් උපුටා ගැනීම තහනම්.