වින්ඩොව්ස් මෙහෙයුම් පද්දති සදහා භාවිතා කල හැකි ඉතාමත් ප්‍රයෝජනවත් Command කිහිපයක් ගැනයි මම අද කියනෙ :) වින්ඩොව්ස් XP මත දී නම් Run මත මෙම Command භාවිතා කල හැක . 7 වලදී නම් පහත රුපයේ පරිදි type කර enter කී එක press කිරීමෙන් යොදා ගත හැක . 8 වලදී නම් නිකන්ම start මෙනු එකේ ගහල දාන්න :D 

 ඔන්න යාලුවනේ Command 155 ක් ම තියනවා :) වැදගත් වුනා නම් comment එකක් දාල යන්න අමතක කරන්න එපා ;)

 1.  SQL Client Configuration - cliconfg
 2.  System Configuration Editor - sysedit
 3.  System Configuration Utility - msconfig
 4.  System File Checker Utility (Scan Immediately)- sfc /scannow
 5.  System File Checker Utility (Scan Once At Next Boot)- sfc /scanonce
 6.  System File Checker Utility (Scan On Every Boot) - sfc /scanboot
 7.  System File Checker Utility (Return to Default Setting)- sfc /revert
 8.  System File Checker Utility (Purge File Cache)- sfc /purgecache
 9.  System File Checker Utility (Set Cache Size to size x)-sfc/cachesize=x
 10.  System Information - msinfo32.
 11.  Task Manager - taskmgr
 12.  System Properties - sysdm.cpl
 13.  Task Manager ? taskmgr
 14.  TCP Tester - tcptest
 15.  Telnet Client - telnet
 16.  Tweak UI (if installed) - tweakui
 17.  User Account Management- nusrmgr.cpl
 18.  Utility Manager - utilman
 19.  Windows Address Book - wab
 20.  Windows Address Book Import Utility - wabmig
 21.  Windows Backup Utility (if installed)- ntbackup
 22.  Windows Explorer - explorer
 23.  Windows Firewall- firewall.cpl
 24.  Windows Magnifier- magnify
 25.  Windows Management Infrastructure - wmimgmt.msc
 26.  Windows Media Player - wmplayer
 27.  Windows Messenger - msmsgs
 28.  Windows Picture Import Wizard (need camera connected)- wiaacmgr
 29.  Windows System Security Tool ? syskey
 30.  Windows Update Launches - wupdmgr
 31.  Windows Version (to show which version of windows)- winver
 32.  Windows XP Tour Wizard - tourstart
 33.  Wordpad - write
 34.  Password Properties - password.cpl
 35.  Performance Monitor - perfmon.msc
 36.  Phone and Modem Options - telephon.cpl
 37.  Phone Dialer - dialer
 38.  Pinball Game - pinball
 39.  Power Configuration - powercfg.cpl
 40.  Printers and Faxes - control printers
 41.  Printers Folder ? printers
 42.  Private Character Editor - eudcedit
 43.  Quicktime (If Installed)- QuickTime.cpl
 44.  Real Player (if installed)- realplay
 45.  Regional Settings - intl.cpl
 46.  Registry Editor - regedit
 47.  Registry Editor - regedit32
 48.  Remote Access Phonebook - rasphone
 49.  Remote Desktop - mstsc
 50.  Removable Storage - ntmsmgr.msc
 51.  Removable Storage Operator Requests - ntmsoprq.msc
 52.  Resultant Set of Policy (XP Prof) - rsop.msc
 53.  Scanners and Cameras - sticpl.cpl
 54.  Scheduled Tasks - control schedtasks
 55.  Security Center - wscui.cpl
 56.  Services - services.msc
 57.  Shared Folders - fsmgmt.msc
 58.  Shuts Down Windows - shutdown
 59.  Sounds and Audio - mmsys.cpl
 60.  Spider Solitare Card Game - spider
 61.  Malicious Software Removal Tool - mrt
 62.  Microsoft Access (if installed) - access.cpl
 63.  Microsoft Chat - winchat
 64.  Microsoft Excel (if installed) - excel
 65.  Microsoft Frontpage (if installed)- frontpg
 66.  Microsoft Movie Maker - moviemk
 67.  Microsoft Paint - mspaint
 68.  Microsoft Powerpoint (if installed)- powerpnt
 69.  Microsoft Word (if installed)- winword
 70.  Microsoft Syncronization Tool - mobsync
 71.  Minesweeper Game - winmine
 72.  Mouse Properties - control mouse
 73.  Mouse Properties - main.cpl
 74.  Nero (if installed)- nero
 75.  Netmeeting - conf
 76.  Network Connections - control netconnections
 77.  Network Connections - ncpa.cpl
 78.  Network Setup Wizard - netsetup.cpl
 79.  Notepad - notepad
 80.  Nview Desktop Manager (If Installed)- nvtuicpl.cpl
 81.  Object Packager - packager
 82.  ODBC Data Source Administrator- odbccp32.cpl
 83.  On Screen Keyboard - osk
 84.  Opens AC3 Filter (If Installed) - ac3filter.cpl
 85.  Outlook Express - msimn
 86.  Paint ? pbrush
 87.  Keyboard Properties - control keyboard
 88.  IP Configuration (Display Connection Configuration) - ipconfi/all
 89.  IP Configuration (Display DNS Cache Contents)- ipconfig /displaydns
 90.  IP Configuration (Delete DNS Cache Contents)- ipconfig /flushdns
 91.  IP Configuration (Release All Connections)- ipconfig /release
 92.  IP Configuration (Renew All Connections)- ipconfig /renew
 93.  IP Configuration(RefreshesDHCP&Re-RegistersDNS)-ipconfig/registerdns
 94.  IP Configuration (Display DHCP Class ID)- ipconfig/showclassid
 95.  IP Configuration (Modifies DHCP Class ID)- ipconfig /setclassid
 96.  Java Control Panel (If Installed)- jpicpl32.cpl
 97.  Java Control Panel (If Installed)- javaws
 98.  Local Security Settings - secpol.msc
 99.  Local Users and Groups - lusrmgr.msc
 100.  Logs You Out Of Windows - logoff.....
 101.  Accessibility Controls - access.cpl
 102.  Accessibility Wizard - accwiz
 103.  Add Hardware - Wizardhdwwiz.cpl
 104.  Add/Remove Programs - appwiz.cpl
 105.  Administrative Tools control - admintools
 106.  Adobe Acrobat (if installed) - acrobat
 107.  Adobe Designer (if installed)- acrodist
 108.  Adobe Distiller (if installed)- acrodist
 109.  Adobe ImageReady (if installed)- imageready
 110.  Adobe Photoshop (if installed)- photoshop
 111.  Automatic Updates - wuaucpl.cpl
 112.  Bluetooth Transfer Wizard ? fsquirt
 113.  Calculator - calc
 114.  Certificate Manager - certmgr.msc
 115.  Character Map - charmap
 116.  Check Disk Utility - chkdsk
 117.  Clipboard Viewer - clipbrd
 118.  Command Prompt - cmd
 119.  Component Services - dcomcnfg
 120.  Computer Management - compmgmt.msc
 121.  Control Panel - control
 122.  Date and Time Properties - timedate.cpl
 123.  DDE Shares - ddeshare
 124.  Device Manager - devmgmt.msc
 125.  Direct X Control Panel (If Installed)- directx.cpl
 126.  Direct X Troubleshooter- dxdiag
 127.  Disk Cleanup Utility- cleanmgr
 128.  Disk Defragment- dfrg.msc
 129.  Disk Management- diskmgmt.msc
 130.  Disk Partition Manager- diskpart
 131.  Display Properties- control desktop
 132.  Display Properties- desk.cpl
 133.  Display Properties (w/Appearance Tab Preselected)- control color
 134.  Dr. Watson System Troubleshooting Utility- drwtsn32
 135.  Driver Verifier Utility- verifier
 136.  Event Viewer- eventvwr.msc
 137.  Files and Settings Transfer Tool- migwiz
 138.  File Signature Verification Tool- sigverif
 139.  Findfast- findfast.cpl
 140.  Firefox (if installed)- firefox
 141.  Folders Properties- control folders
 142.  Fonts- control fonts
 143.  Fonts Folder- fonts
 144.  Free Cell Card Game- freecell
 145.  Game Controllers- joy.cpl
 146.  Group Policy Editor (XP Prof)- gpedit.msc
 147.  Hearts Card Game- mshearts
 148.  Help and Support- helpctr
 149.  HyperTerminal- hypertrm
 150.  Iexpress Wizard- iexpress
 151.  Indexing Service- ciadv.msc
 152.  Internet Connection Wizard- icwconn1
 153.  Internet Explorer- iexplore
 154.  Internet Setup Wizard- inetwiz
 155.  Internet Properties- inetcpl.cpl
එහෙනම් මන් ගියා :) වැදගත් වුනා නම් comment එකක් දාල යන්න අමතක කරන්න එපා :D

ඉතුරු ටික කියවන්න


මෙමෙ බ්ලොග් අඩවියෙහි උපුටා ගත් කිසිවක් නොමැත. මෙහි ඇති කිසිවක් අනවසරයෙන් උපුටා ගැනීම තහනම්.